mbeshtetja e KF Bashkimi

Aktivitet kulturore sportive të cilat kanë për synim: bashkimin e grupeve të caktuar të njerëzish, qoftë ato grupe sportive, muzikore, edukative – teatrale, etj. Në parim shoqata mundohet të ndihmoj kohë pas kohe në forma të ndryshme që i kërkon koha dhe momenti. Këto aktivitete duhet te dëshmojnë se janë për të argëtuar popullatën, avancuar dinjitetin njerëzor por edhe ngritjen e vetëdijes kulturore sportive. Përgatitja fushës sportive për zhvillimin e ndeshjeve të KF Bashkimi në Koretin dhe mirëmbajtja e saj bëhet përmes punëtorëve që garantohet nga donacioni i Shoqatës Humanitare Koretini.